Asian woman shopping, looking in shop window while walking.

Asian woman shopping, looking in shop window while walking.